Daiichi Chuo Kisen sold panamax bulk carrier

Troubled Japanese Shipowner Daiichi Chuo Kisen sold 2006 built panamax bulk carrier 85K DWT M/V JP Citrus which was used in coal trade. Daiichi Chuo Kisen sold M/V JP Citrus to an Asian buyer for $8.2 million.