Hyundai Merchant Marine (HMM) sold capesize bulk carrier M/V Hyundai Trust

Korean Hyundai Merchant Marine (HMM) sold Korean Sungdong Shipyard 2011 built capesize bulk carrier 180K DWT M/V Hyundai Trust to Singapore based shipowner Winning Shipping for $22m.